Requeriments per veure la pàgina

Per tal de construïr aquesta web s'han utilitzat una sèrie de recursos per fer-la més atractiva que poden no ser suportats per tots els navegadors. Per tal de poder veure sense problemes el contingut de la web de Neret recomanem que el navegador que useu suporti bé les següents característiques:

Per tal que aquestes característiques estiguin ben suportades recomanem que useu Internet Explorer 5 o superior.

El navegador Netscape de versions anteriors a la 6 no suporta bé aquestes característiques, per tant, no en recomanem el seu ús.

Podeu descarregar aquí directament el programa d'instal·lació d'Internet Explorer 6.0 SP1 (última versió disponible en aquest moment). Feu un clic al disquet per tal de començar la instal·lació.

Feu clic aquí per descarregar Internet Explorer 6

Fitxer: IE6SETUP.EXE (435Kb). Un cop descarregat el fitxer, executeu-lo i seguiu les instruccions (en Castellà).

NOTA: Aquest programa descarregarà de la pàgina de Microsoft els fitxers necessaris per acutalitzar Internet Explorer. Aquest procés pot ser llarg i aconsellem tenir una connexió a Internet de 56K com a mínim.

Aconsellem també que utilitzeu com a mínim un Pentium 200 o equivalent per tal que l'animació del principi i el menú operin de manera fluïda, ja que el menú Flash necessita bastants recursos a l'emprar transparències.