Requeriments per veure la pàgina

Aquest web utilitza diversos recursos per tal de millorar el seu aspecte. Per poder veure correctament els continguts, cal que el navegador que estàs usant soporti el següent:

Aquells usuaris que disposin del Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000 i Windows XP o bé aquells usuaris que tinguin Windows 95 amb els navegadors Internet Explorer 4 o bé Netscape Comunicator 4 o superiors, el seu sistema ja està preparat per poder veure les pàgines del Web de l'A.C. Neret.

Aconsellem també que utilitzeu com a mínim un Pentium 200 o equivalent per tal que l'animació del principi i el menú operin de manera fluïda.